Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Wednesday, 12 January 2011

Matlamat dan Objektif

Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan dan pekerjaan.


OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

Pada akhir sekolah menengah murid dapat:

i. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan, dan penulisan untuk menjalin serta Sekolah Menengah Tingkatan Lima.

ii. mengeratkan hubungan, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan;

iii. mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, danditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat;

iv. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan;

v. mendengar, membaca, menonton, dan member ikan respons kepada pelbagai bahan bacaan jenis maklumat dan bahan sastera;

vi. melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan jenis maklumat dan imaginatif secara kreatif dan berkesan; dan

vii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara.


OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN LIMA 

Pada akhir tingkatan lima murid dapat:

i. Berbicara bersama rakan tentang hal peribadi, keluarga, jiran, isu semasa, perkembangan serantau dan antarabangsa dengan menggunakan bahasa yang santun;

ii. Berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan dengan mengambil kira terma dan syarat jual beli dalam membuat keputusan sama ada menolak atau menerima barangan dan perkhidmatan;

iii. berunding untuk menilai sesuatu keputusan dari segi kesan dan akibatnya untuk mencapai kesepakatan;

iv. membaca bahan teks ilmiah dan teknikal dengan menggunakan teknik bacaan yang berkesan;

v. membaca bahan sastera dan ilmu untuk tujuan mendapatkan keseronokan dan menganalisis kekuatan dan kelemahan karya;

vi. menilai maklumat yang diolah dari perspektif yang lebih luas secara berkesan dengan memberikan alasan yang konkrit;

vii. menyampaikan maklumat dengan menggunakan cara dan bentuk yang efektif;

viii. menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang menggunakan bahasa yang gramatis dan laras yang tepat, serta memper lihatkan pertautan idea dan wacana yang kemas; dan

ix. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara melalui pengalaman pembelajaran di bilik darjah.

.../kpBM

No comments:

Post a Comment